Conveni Col·lectiu de treball del sector de vins de Barcelona i província

Vigor 2018-2019

Código de Conv. Núm. 08004485011994

(BOPB, 28-03-2019)

Article 1 Àmbit Funcional

Aquest Conveni regula les relacions de treball de les indústries vinícoles del sector de vins de totes les classes, amb l’excepció de les afectades pel Conveni nacional de Catalunya de vins de cava i escumosos i pel Conveni local de Vilafranca del Penedès.

Article 2 Àmbit Territorial

Aquest Conveni afectarà a tots els centres de treball que estiguin compresos en el seu àmbit funcional i ubicats a la ciutat de Barcelona i la seva província i els que radiquin en un altre lloc tinguin un establiment en aquesta, quant al personal inscrit en ells. Les parts signants es comprometen a afavorir l’extensió del present Conveni a les províncies de Lleida i Girona.

Article 3 Àmbit Personal

Afectarà al personal al servei de les empreses afectades per aquest Conveni així com qui hi ingressi durant la seva vigència.

Article 4 Vigència, pròrroga i revisió

Aquest Conveni entrarà en vigor en el moment de la seva firma per les parts negociadores, independentment de la seva publicació oficial. La seva durada serà de 2 anys, és a dir, des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre 2019; ara bé, es prorrogarà any rere any si no hi ha la denúncia d’una de les parts, la qual s’haurà de fer per escrit amb 1 mes d’antelació com a mínim a la data del seu venciment.

Una vegada denunciat el conveni les clàusules normatives del mateix, mantindran la seva vigència fins l’entrada en vigor d’un nou conveni.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.