Conveni Col·lectiu de treball de la indústria flequera de la província de Barcelona. Resum

Vigor 2018-2019

Codi Conveni Núm. 08002525011994

(BOPB, 21-06-2019)

RESUM

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit personal. Àmbit funcional

El present Conveni afecta totes les empreses i treballadors de la província de Barcelona que estiguin dedicats a l’elaboració, cocció, degustació o simplement venda de pa, encara que comparteixin aquesta activitat amb una altra.

Els treballadors regits per aquest Conveni estan obligats a complir-lo i les empreses estan obligades a assumir les càrregues que el seu compliment generi.

També estan inclosos en l’àmbit funcional d’aquest Conveni els centres de treball o punts de venda que finalitzin l’elaboració d’un producte semielaborat per vendre’l.

1.2. Àmbit temporal

La durada d’aquest Conveni és de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019. Qualsevol de les parts signants haurà de fer la comunicació de denúncia als òrgans administratius que siguin competents en la qüestió, amb una antelació mínima de dos mesos a la fide la seva vigència. En el seu defecte, es prorrogarà anualment per tàcita reconducció.

En el termini màxim d’un mes, a partir del lliurament de l’ esmentada comunicació, es procedirà a constituir la comissió negociadora, i ambdues parts acordaran un calendari de reunions, a fi d’iniciar les converses per la negociació d’un nou conveni col·lectiu.

1.3. Dret supletori

En tot allò que no estigui previst en el present Conveni, regirà el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de l’Estatut dels treballadors i altres disposicions concordants.

2. Condicions econòmiques

2.1. Taules salarials 2019

(01.01.2019-31.12.2019) (Euros)

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.