Conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia de la província de Barcelona. Text

Vigor 2018-2019

Código de Conv. Núm. 08003235011994

(BOPB, 16-10-2019)

Capítol I
Determinació de les parts

Són parts firmants d’aquest Conveni, per una part l’Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB), i d’altre, CCOO-Federació de Sanitat Catalunya, UGT-Federació de Treballadors de Serveis per la Mobilitat i el Consum de Catalunya (FeSMC-UGT), i ASATEF-Associació Sindical d’Auxiliars, Tècnics i Empleats de Farmàcia de Barcelona, reconeixent-se tots mútua i recíprocament la legitimitat per negociar i acordar el present Conveni.

Secció 1
Àmbits territorial, personal i funcional

Article 1 Àmbits personal i funcional

El present Conveni regula les relacions i condicions de treball de tot el personal que treballa per compte d’altri a les Oficines de Farmàcia de la Província de Barcelona, d’acord amb el que estableix l’article 1 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

Secció 2
Àmbit temporal: vigència i durada

Article 2 Àmbit temporal: vigència i durada

2.1. El present Conveni té una durada de dos anys, des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019, excepte els punts i/o matèries per als quals les parts determinen expressament una altra vigència o durada concreta.

2.2. Aquest Conveni s’ha d’entendre automàticament prorrogat per períodes successius d’1 any si en la data de la seva fi, el 31 de desembre de 2019, o de qualsevol de les seves pròrrogues no se n’ha sol·licitat la rescissió o revisió en forma legal. En el cas de denúncia del Conveni per part de qualsevol de les parts signants, aquesta s’ha de fer per escrit, amb notificació fefaent a les altres parts signants, amb almenys 1 mes d’antelació a la data d’expiració de la seva vigència inicial o de la de qualsevol de les seves pròrrogues.

2.3. Una vegada denunciat el Conveni en la forma expressada en l’apartat anterior, el seu contingut restarà vigent durant un període màxim de dos anys a comptar des de la data de la seva expiració. Transcorregut el termini d’ultraactivitat normativa aquí pactat, el Conveni decaurà legalment i s’aplicaran les previsions legals establertes amb caràcter general per la legislació vigent.

Article 3 Vinculació a la totalitat

3.1. Les condicions aquí pactades formen un tot orgànic i indivisible, i a l’efecte de la seva aplicació pràctica, han de ser considerades globalment i en còmput anual. Per tant, el present Conveni esdevindrà nul i sense cap efecte, en la seva totalitat, en el cas que les autoritats administratives o jurisdiccionals, en l’exercici de les competències que els són pròpies, alterin o anul·lin algun o alguns dels seus articles o no n’aprovin tot el contingut.

3.2. No obstant això, en el cas que tingui lloc la declaració d’il·legalitat de tot o una part del present Conveni, la Comissió Paritària d’interpretació i vigilància està obligada a reunir-se en el termini dels 30 dies següents de la notificació de la declaració d’il·legalitat, amb la finalitat d’intentar arribar a un acord sobre les concretes matèries o qüestions que motivin la ineficàcia parcial o total del Conveni, tot això a l’efecte d’intentar preservar una aplicació indivisible i única del Conveni.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.