Conveni Col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia de la província de Barcelona. Resum

Vigor 2018-2019

Código de Conv. Núm. 08003235011994

(BOPB, 16-10-2019)

RESUM

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

El present Conveni regula les relacions i condicions de treball de tot el personal que treballa per compte d’altri a les Oficines de Farmàcia de la Província de Barcelona, d’acord amb el que estableix l’article 1 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

1.2. Àmbit temporal

El present Conveni té una durada de dos anys, des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019, excepte els punts i/o matèries per als quals les parts determinen expressament una altra vigència o durada concreta.

Aquest Conveni s’ha d’entendre automàticament prorrogat per períodes successius d’1 any si en la data de la seva fi, el 31 de desembre de 2019, o de qualsevol de les seves pròrrogues no se n’ha sol·licitat la rescissió o revisió en forma legal. En el cas de denúncia del Conveni per part de qualsevol de les parts signants, aquesta s’ha de fer per escrit, amb notificació fefaent a les altres parts signants, amb almenys 1 mes d’antelació a la data d’expiració de la seva vigència inicial o de la de qualsevol de les seves pròrrogues.

Una vegada denunciat el Conveni en la forma expressada en l’apartat anterior, el seu contingut restarà vigent durant un període màxim de dos anys a comptar des de la data de la seva expiració. Transcorregut el termini d’ultraactivitat normativa aquí pactat, el Conveni decaurà legalment i s’aplicaran les previsions legals establertes amb caràcter general per la legislació vigent.

2. Condicions econòmiques

2.1. Salari base

Es pacten, per a la vigència del present Conveni, les següents retribucions:

  1. Per el període des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018: Seran vigents les taules salarials que hi consten a la columna «ANY 2018» dels annexos 1 i 2 al present Conveni.
  2. Retribucions/taules salarials per al 2019. Increment del 2,50% sobre ¡taules salarials 2018 (actualitzades amb l’índex de l’1,5%) i amb efectes de 1/1/2019, per a l’any 2019. Les taules salarials queden reflectides en els annexos 1 i 2 del present Conveni.

Així, per el període des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019: Seran vigents les taules salarials que hi consten a la columna «ANY 2019» dels annexos 1 i 2 al present Conveni. (* Veure disposició transitòria cinquena)

Així doncs, el salari base i les demés retribucions dels treballadors afectats per aquest Conveni seran les que per a cada grup i lloc de treball es reflecteix en les taules salarials annexes d’aquest Conveni.

2.2. Taules salarials 2018-2019

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.